Der er et par stykker der har spurgt, hvordan vi kan være sikre på, at de smolt vi ikke hørte fra i Limfjorden, er døde. Til det må jeg sige, at det er vi heller ikke sikre på, men at det på baggrund af data og tidligere erfaringer med smolt-adfærd er vores vurdering at et sted mellem de fleste eller alle de forsvundne smolt er døde. Lad mig give et par eksempler på hvad vi baserer vores vurdering på:

  • 20 smolt nåede ud af Hjarbæk Fjord, selvom der blev mærket 51 fisk i Simested Å. Der opstod iltsvind i Hjarbæk Fjord i juli, men vi hørte ikke fra de resterende 31 smolt selvom vi havde hydrofoner stående ved Sundstrup/Virksund og ved åens munding (fra slutningen af maj). Hvis der havde været levende smolt i Hjarbæk Fjord i juli burde de have søgt væk fra området, men der var ingen registreringer i hverken åen eller ved Sundstrup/Virksund efter 20. maj. Alle eller i hvert fald størstedelen af de 31 forsvundne smolt antages derfor at være døde.
  • Så er der de 20 fisk der overlevede ud til slusen ved Sundstrup/Virksund. Heraf klarer 45 % (ni ud af 20) turen på 91 km til Aalborg, men så lang en vandring er forbundet med megen fare, så der har næppe været ret mange af de resterende 11 forsvundne fisk på dette stræk der har valgt at slå sig ned og vokse op. Vi tror at de fleste af dem er blevet ædt, men der kan selvfølgelig være undtagelser, hvilket i så fald vil dreje sig om ganske få procent af de mærkede fisk.
  • Fiskene ankommer i byger af 2-4 ugers varighed til stationerne gennem fjorden, og herefter bliver der stille ved den pågældende station. Hvis nogle af fiskene var blevet i fjorden eller havde trukket ud senere, burde vi have hørt fra dem når de kom dryssende. Sådan så det ud i Mariager Fjord, hvor en del af fiskene blev hængende i fjorden i noget tid.
  • Vi kender ikke den tidlige dødelighed i fjorden for fiskene fra Karup Å da vi mangler en station nogle km fra mundingen som vi har for Simested-fiskene ved Sundstrup/Virksund. Nogle af Karup-fiskene kan derfor være blevet i fjorden, men antallet af Karup-fisk der forlader fjorden er dog omtrent det samme (11) som fra Simested (ni), så hvis dødeligheden i fjorden er omtrent den samme for fiskene fra de to vandløb, har der nok været nogenlunde lige mange fisk fra hvert vandløb der har forsøgt at komme ud af fjorden. Her er vi dog på lidt tyndere is.
  • Karup-fiskene er også fraværende nede i fjorden efter 22. maj. Vi hører fra to Karup-fisk ovre ved Virksund/Sundstrup og en enkelt oppe ved Sallingsund tidligere end 22. maj, men ingen herefter. Ørreder er generelt aktive fisk – også som smolt – og havde vi registreret bare en enkelt af vores fisk nede i fjorden i juni, juli eller august havde vores samlede vurdering af de forsvundne fisks skæbne været blødere. Vi er dog helt åbne overfor den usikkerhed der er forbundet med vurderingen, og vi må se på hvad vi kan gøre for at sikre, at alt udstyret bliver stående ved fremtidige undersøgelser, så vi kan få nogle helt tydelige resultater.

Til slut skal det nævnes, at der jo observeres havørreder af forskellige størrelser rundt om i Limfjorden, så der er et eller andet vores undersøgelse ikke fanger. Som vi ser det, kan det eksempelvis være:

  • Bestandene i Simested Å og Karup Å har udviklet en præference for at trække ud i Kattegat i stedet for at blive i Limfjorden, men fiskene fra de mindre vandløb måske bliver hængende i fjorden i højere grad. Det stemmer også meget godt overens med, at netop fiskene fra Karup Å og Simested Å er så velrepræsenterede ude i Kattegat, og det passer også meget godt med at de havørreder der vender tilbage til Simested Å og Karup Å generelt er store og måske i højere grad har været ude i havet.
  • Vi har kun data for et enkelt år. Trak alle fiskene mod udgangen netop i år fordi der kom tungt bundvand ind i fjorden tidligt på sæsonen så der begyndte at opstå iltsvind i fjorden? Vi må være åbne for den mulighed, at forholdene kan se anderledes ud andre år.

Alt i alt er det derfor væsentligt, at vores smoltrapport kun bør betragtes som et lille kig ind i nogle af limfjordsørredernes verden fremfor som en større universel adfærdsbeskrivelse for limfjordssmolt.

Mine kollegaer og jeg kunne dog rigtig godt tænke os at komme tættere på den universelle forståelse af limfjordsørredernes adfærd ved eksempelvis at køre lignende undersøgelser i andre vandløb i området, og meget gerne uden at miste en del af udstyret undervejs. Derved kunne man eksempelvis se om fiskene fra den vestlige fjord også trækker ud mod øst, og formentlig få et bedre billede af hvad der slår fiskene ihjel eller giver dem problemer i fjorden. Det er jo efterhånden tydeligt at fiskene fra den sydlige del af Limfjorden bidrager til kystfiskeriet i store dele af Danmark, men hvad sker der egentlig med fiskene fra de resterende limfjordsvandløb? Vi ved stort set ingenting om dem, og det er da lidt ærgerligt når man ser på hvor utroligt mange fisk det potentielt set drejer sig om.

Så er  resultaterne af smoltundersøgelsen fra Limfjorden endelig offentliggjort. De kan læses i deres helhed som DTU rapport her eller med en omtale på fiskepleje.dk her.

De væsentligste konklusionerne fra smoltstudiet er, at fiskene ser ud til at søge ud af fjorden i stedet for at blive hængende og vokse sig store tættere ved vandløbets munding, samt at vandringen ud af fjorden foregår mod øst. Begge dele er interessant, og er med til at kaste lys over hvorfor ørrederne fra Limfjorden er så velrepræsenterede i fangster i de indre farvande.

Vi har et lignende datasæt fra nedgængere som vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt. Nedgængerne ser ud til at have en noget anden adfærd end smoltene på nogle punkter, så det bliver spændende at komme lidt mere i dybden med deres data.

Eventuelle spørgsmål til undersøgelserne kan stilles her på siden.

 

 

Jeg er på kursus i Tromsø med en masse andre fiskestudenter i disse uger. Som en del af kurset, skal man fremlægge sine resultater for de andre studerende, hvilket giver en fin mulighed for at opdage noget af den ørredforskning der foregår i vores nabolande for tiden. Jeg bringer her et kort udpluk af nogle emner:

Sindre Eldøy fra NTNU i Norge har undersøgt voksne (27,5 – 58,0 cm) ørreders migration og adfærd gennem Snillfjorden ved Trondheim. Undersøgelsen har visse ligheder med de igangværende undersøgelser i Limfjorden og de tidligere undersøgelser som DTU Aqua har foretaget i Mariager og Randers fjord, men er alligevel unik, da Sindre har anvendt en ny type akustisk mærke der ikke kun udsender sit ID, men også hvilken dybde mærket befinder sig på. Man kan således se hvilken dybde fisken har opholdt sig på når den har været indenfor hydrofonernes rækkevidde.

De væsentligste pointer er, at fiskene ser ud til at opholde sig på en større gennemsnitsdybde i dagtimerne end om natten, samt at en del af fiskene bliver i fjorden i hele perioden selvom der er tale om voksne fisk. Faktisk er hele 68 % af registreringerne af fiskene i fjorden sket indenfor fire km fra vandløbets munding, og fiskene ser dermed ud til at opføre sig anderledes end de danske havørreder, der minder lidt mere om laks idet de tilsyneladende forlader fjordene direkte og samtidig har relativt mange dyk til større dybder i havet. Studiet bekræfter den fascinerende trend, at hver gang der kommer en ny undersøgelse af havørreders adfærd i et givent område, finder man et unikt adfærdsmønster hos den undersøgte bestand i forhold til undersøgelser andre steder.

Som de fleste i øvrigt ved, er lakselus et stort problem mange steder i Norge, og Sindre er for tiden i gang med nye studier af havørredernes adfærd i fjorde hvor der er mange lus i forhold til fjorde hvor der er ingen eller få lus. Det bliver spændende at se resultaterne af de undersøgelser når de kommer, da vi jo i Danmark måske kan få større udfordringer med lakselus i fremtiden.

Udover Sindres studier, er forskere fra IMR i Bergen også i gang med en detaljeret undersøgelse af adfærden hos ørredsmolt med og uden lus i en fjord på den norske sydkyst, så der er ny viden på vej fra flere steder om lusenes betydning for havørreder.

Tormod Haraldstad fra NIVA i Norge beskæftiger sig med ørreders passage af vandkraftværker. Idéen er grundlæggende at se på hvor mange fisk der finder faunapassagen alt efter hvor meget vand der bliver ført ned i den, samt at se på overlevelsen hos de smolt der ikke finder faunapassagen men i stedet bliver suget ned igennem turbinen.

Ørreder vender jo som regel tilbage og gyder det sted de blev født, og de er derfor rigtig gode til at danne lokale bestande der er tilpasset de forhold som bestanden møder i vandløbet og havet. Udover at tilføje en direkte dødelighed, kan vandkraftværker derfor også påvirke bestanden negativt fordi de ændrer sammensætningen af fisk der kommer forbi vandkraftværket og ud mod havet.
Lidt nærmere beskrevet, så kan vandkraftværket have den uhensigtsmæssige funktion, at det skaber en selektion for en type fisk der opfører sig på en bestemt måde eller har en bestemt størrelse, selvom denne type fisk måske ikke har den bedste overlevelse i vandløbet nedstrøms eller i havet.

Eksempelvis viser Tormods data, at sandsynligheden for at overleve en tur gennem turbinen er klart størst for små smolt. Dette er måske forventet, men det er også problematisk, da vandløbet længere nedstrøms bliver langsomtflydende med en pæn bestand af gedder, og her er det en fordel at være en stor smolt. Vandkraftværket skaber derfor større problemer for bestanden end den man måler når man ser hvor fisk der dør i forbindelse med passagen af selve vandkraftværket, fordi det fjerner flest af de store fisk som ellers ville overleve resten af turen gennem vandløbet og fjorden.

Vandkraftværkers betydning for overlevelsen diskuteres og undersøges stadig mange steder, som eksempelvis i Tyskland, hvor man har et mål om at de maksimalt må være skyld i en dødelighed på 10 % hos passerende fisk som ørred, laks og ål. Eva Thorstad, Torgeir Havn, Finn Økland og en håndfuld andre forskere har undersøgt effekten af et moderne kraftværk (Unkelmühle i Tyskland) hvor der er lavet en masse gode muligheder for faunapassage.

Her var den direkte dødelighed ved passage af selve kraftværket imponerende 0 %. Kraftværket skabte dog alligevel problemer for vandrefiskene, da reservoiret forsinkede smoltene og skabte et miljø hvor gedder og andre rovfisk kunne opholde sig og angribe dem, og fordi en del fisk pådrog sig skader igennem faunapassagerne som de senere døde af. På trods af det imponerende arbejde man har gjort for at sikre vandrefiskenes passage af vandkraftværket, medførte det derfor alligevel en indirekte dødelighed på 16 % i 2014 og 25 % i 2015. Selv de mest skånsomme kraftværker ser derfor ud til at skabe problemer for vandrefiskene, hvilket understreger de udfordringer der kan være med de danske vandkraftværker og spærringer hvor der ofte er gjort mindre for at hjælpe fiskene.

Det er alt i alt et grundigt stykke arbejde der er blevet lavet af forskergruppen, som også har undersøgt overvelsen forbi to andre tyske vandkraftværker med forskellige typer turbiner og passageløsninger. Du kan læse den samlede apport om alle tre kraftværker i sin fulde længde her.

Her er lidt stille for tiden mens data fra Limfjorden bearbejdes og klargøres til offentliggørelse.

Der har været plads til et par succesoplevelser de sidste uger. For eksempel havde vi indkøbt et nyt sindrigt system som kan hjælpe med at afdække, om fiskene fra Limfjorden har trukket gennem Øresund, og det er lykkedes os at få hentet data fra dette med stor succes.

Mange ørrednørder har set Dorte Bekkevolds genetiske analyser af fangster rundt omkring i landet, hvor limfjordsfiskene har været stærkt repræsenteret i fangsterne nede omkring Stevns. Det er derfor interessant om vi kan observere den bevægelse fra Limfjorden til Østersøen med telemetri.

Nedenfor kan du se DTU Aquas fantastiske elitetekniker Jes Dolby i exciteret tilstand netop som det lykkes at hidkalde noget af udstyret på Øresund.

Vi er så småt ved at have hentet de fleste data fra Limfjorden, og kun et par stationer mangler af blive hentet inden vi har det fulde overblik.

De fleste nedgængere ser ud til at have forladt vandløbene i vinteren og foråret, og 31 ud af de 80 mærkede nedgængere har forladt fjorden. 12 af nedgængerne var returneret til fjorden igen i maj-august. Der var stadig aktivitet da vi hentede data ved østsiden af fjorden for et par uger siden, så der skal nok komme flere fisk tilbage inden gydesæsonen begynder.

Jeg forventer at en detaljeret version af resultaterne er klar til offentliggørelse om en måneds tid.

Vi har stadig ikke fundet hydrofonen som forsvandt fra mundingen af Simested Å i foråret. Derudover er der desværre nogle af vores hydrofoner ude i selve fjorden der også er forsvundet. Hvis man ser en bøje med en hydrofon under som den nedenfor, må man derfor meget gerne kontakte mig.

En af de mest interessante ting at undersøge når man studerer fisk er, hvor fiskene har opholdt sig og hvilken migrationsrute de har fulgt. Vi var derfor heldige at få hjælp af to af DTUs modelleringseksperter Martin Wæver Pedersen og Uffe Høgsbro Thygesen til at undersøge dette for havørreder ud fra vores DST-data, hvilket der kom nogle interessante oplysninger ud af.

Men først lige lidt baggrund, for årsagen til at fiskemigration i det hele taget er så dårligt undersøgt er primært, at satellitbaserede positioneringssystemer ikke fungerer under vand. Akustisk telemetri hvor man anvender hydrofoner som vi eksempelvis gør når vi følger ørrederne i Limfjorden, er uanvendelig til detaljerede studier i åbent hav, da hydrofonerne kun kan høre de mærkede fisk på få hundrede meters afstand. Man må derfor ty til andre tricks for at undersøge migrationsruter i havet.

Sådan et trick kan være at sætte en lyssensor på en langdistancemigrant som eksempelvis en laks og efterfølgende estimere fiskens position ud fra sol op- og nedgang, hvilket så kan bruges til at modellere en migrationsrute når fisken har svømmet rundt i Atlanterhavet. For fisk der opholder sig meget på bunden som eksempelvis torsk, kan man se på fiskens opholdsdybde og bruge timingen af høj- og lavvande over fisken til at estimere hvor fisken opholder sig.

Havørreder drager dog antageligvis hverken med kongefamilien til Nordatlanten eller lusker rundt over bunden i længere tid, så i stedet for lys og tidevand anvendte vi de temperatur- og dybdedata vi fik fra de DST-mærkede fisk til at undersøge hvor fiskene havde opholdt sig mens de var i havet.

Metoden gik kort fortalt ud på at matche den temperatur fiskene oplevede når de opholdt sig på 0-2 meters dybde med satellitmålinger af havtemperaturen i samme dybde og tidsrum (satellitdata er frit tilgængelig via EU-projektet Copernicus). Desuden brugte vi den daglige maksimalt besøgte dybde for hver fisk til at udelukke at den havde opholdt sig i områder med lavere vanddybder.

Hvis fisken har oplevet en gennemsnitstemperatur på 0-2 meters dybde på eksempelvis 14,3 grader, vil havområderne derfor være rødere på figurerne nedenfor jo tættere overfladetemperaturen var på 14,3 grader den givne dag. Hvis fisken har været nede på 60 meters dybde en given dag, bliver alle havområder hvor dybden er under 60 meter dog helt blå uanset temperaturen denne dag, da fisken ikke kan have været der.

På den måde får man data som nedenfor, hvor de mest (rød) og mindst (blå) sandsynlige opholdsområder i dag nummer 19, 20 og 21 af en havørreds marine liv er plottet.

Udfordringen er så, at fisken ovenfor ser ud til at have været enten øst for Skagen, ude i Skagerrak eller tæt på Sjælland, men os der har set en havørred ved godt, at den kun kan være et sted på samme tid. Her kommer Martin Wævers kompetencer virkelig ind i billedet, for han har udviklet en såkaldt hidden markov model, der populært sagt beregner den mest sandsynlige migrationsrute ud fra fiskens start- og slutposition (vandløbets munding) og en serie af daglige sandsynlighedsfordelinger som dem ovenfor. Modellen ved lidt forenklet sagt godt at fisken kun kan bevæge sig et vist stykke på et døgn, så den forsøger at ramme flest mulige røde områder ved at flytte fisken så lidt som muligt.

Hvis man fodrer modellen med en hel marin sæson for en havørred, kan man derfor blive velsignet med et output som nedenfor, hvor en fisk fra Varde Å angiveligt har bevæget sig rundt i vadehavsområdet og derefter nordpå til Skagerrak inden den vendte hjem til åen igen. Den røde firkant markerer området hvor fisken bevægede sig fra åen ud i havet.

De blå punkter repræsenterer den mest sandsynlige position hver dag i fiskens marine liv. Her skal man huske på, at modellen placerer punktet i et sandsynlighedsfelt, så der er med andre ord en svingende usikkerhed på positionen på eksempelvis 10-50 km hver dag, som ikke er vist på plottet ovenfor.

Som supplement til kun at plotte punkterne, kan man derfor plotte usikkerhed omkring ruten som nedenfor. Her er mørk blå igen lig med en sandsynlighed på 0 for at fisken har opholdt sig et sted, og Varde Ås munding er igen repræsenteret med en rød firkant. Jyllands kontur anes som det store mørkeblå område hvor sandsynligheden for at fisken har opholdt sig naturligvis er 0, mens sydspidsen af Norge lige kan anes i toppen af sandsynlighedsfeltet:

På den måde kan vi se, at fisken med stor sandsynlighed har opholdt sig mellem Helgoland og den tyske vadehavskyst i en periode. Vi kan også se, at den sandsynligvis har opholdt sig tæt på Jyllands vestkyst på sin vej til og fra Skagerrak, mens sandsynlighedsfeltet mere eller mindre dækker hele Skagerrak, hvilket vil sige at hele Skagerrak kan have været udsat for et besøg fra denne fisk da den bevægede sig gennem området.

Der er mange interessante migrationsforløb, så lad os kigge på en fisk mere fra Varde Å som ikke har været i Tyskland men i stedet ser ud til at være migreret direkte mod Kattegat:

Igen giver plottet med punkterne os den overordnet mest sandsynlige rute, mens vi må have usikkerheden med hvis vi skal have det korrekte billede af hvor fisken kan have opholdt sig på sin vej fra Varde til Kattegat og hjem igen:

Her kan vi se, at fisken med meget stor sandsynlighed har opholdt sig nord for Skagen i en periode samt at den ligeledes med stor sandsynlighed har opholdt sig i området omkring Røsnæs/Sejerø/Sjællands Odde i en periode. Bemærk at usikkerheden strækker sig til Norges sydkyst samt det meste af Sveriges østkyst, så denne fisk kan have været på besøg i det meste af Skagerrak og Kattegat i løbet af sin marine karriere.

Modellen når frem til at de ni fisk vi har fodret den med i gennemsnit har flyttet sig cirka 10 km om dagen (i fugleflugt – reelt har de formentlig bevæget sig noget mere), men tallet varierer meget fra dag til dag som man kan se på figuren nedenfor, hvor de daglige migrationsdistancer for en fisk på 92 cm fra Liver Å er plottet:

På den måde kan man altså ved hjælp af temperatur- og dybdemålinger fra en fisk komme ganske langt med at estimere hvor fisken har opholdt sig hvornår, skønt vi godt kan blive enige om at det havde været en del nemmere hvis man kunne have brugt en GPS.

Modelleringen synes at bekræfte, at havørreden ikke migrerer langt væk hjemmefra som laksen gør, skønt to havørreder som ikke er blevet præsenteret her var oppe omkring Stavanger at vende.

Det generelle mønster var, at fiskene bevægede sig tæt på land i starten af deres marine ophold og ud på mere åbent hav senere på sæsonen inden de svømmede hjem til åen igen.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at de fisk vi har arbejdet med her er relativt store havørreder på 1,7 – 7,2 kg som må forventes at svømme længere væk hjemmefra end mindre fisk.

Igen tak til Martin og Uffe for modelleringskompetencerne, til Henrik Baktoft for lidt assistance et par gange undervejs samt til min vejleder Kim Aarestrup for at give mig muligheden for at arbejde med DST-datasættet.

Vi bruger nogle specielle hydrofoner til at lytte efter de mærkede fisk i Limfjorden og derved dokumentere fiskenes position på forskellige tidspunkter.

Desværre er hydrofonen ved mundingen af Simested Å forsvundet, hvilket betyder at vi kommer til at få et hul i data for simestedfiskene hvis ikke vi finder den igen.

Hvis du ser en hydrofon som den på billedet ligge og drive rundt et sted i området, må du derfor meget gerne kontakte mig (makri@aqua.dtu.dk).

Hydrofonen er på størrelse med en termokande (30 cm høj, syv cm i diameter) og vejer 1,2 kg.

En af de unikke ting ved vores DST-datasæt, er den mulighed det giver for at sammenligne adfærden hos fisk der overlevede deres ophold i havet med adfærden hos fisk som døde derude.

Disse data viser tydeligt, at det er farligt at være havørred i de første tre uger efter entréen i marine vande. Vi har således elektroniske mærker fra 21 fisk der er døde af naturlige årsager (ikke fanget af mennesker) og ud af disse er de 20 døde indenfor de første tre uger.

Det er måske ikke så overraskende at der er høj dødelighed i starten, da fiskene er udmattede og sløje efter megen hidsig grus-action. Vi kan da også konstatere, at de fisk der overlevede deres ophold i havet var i signifikant bedre fysisk kondition (på dansk: de var federe) da vi mærkede dem end de fisk der gik hen og døde.

Det mest interessante ud fra et biologisk synspunkt er, at de fisk der gik hen og døde opførte sig anderledes indtil døden fandt dem når man sammenligner med overleverne. Som tidligere beskrevet, har ørrederne en karakteristisk dykkeadfærd hvor de bevæger sig op og ned gennem vandsøjlen for at jage når der er lyst, og her var det faktisk tydeligt og statistisk signifikant, at de fisk som senere gik hen og døde udførte færre jagtekspeditioner til dybt vand. Jeg har plottet dette nedenfor, hvor de tykke linjer er gennemsnitsværdien for de to grupper (mørk = overlever, lys = død), mens de tynde linjer er hvert individ.

Som man kan se, udfører overleverne et gradvist stigende antal dyk hver dag efter de rammer havet, mens de fisk som ikke klarede den, aldrig rigtig får gang i fødesøgningen inden de forlader os.

Andre studier har påvist, at fisk i dårlig kondition (altså, de tynde og udmagrede fisk) tager større risici i deres valg af migrationsstrategi, mens fiskene i god kondition ikke behøver dette, og det vi ser her kunne muligvis være et udtryk for dette. Alternativt kan det være at de udmagrede fisk må tage større pauser mellem hver jagttur og at de samtidig i deres svækkede tilstand er dårligere til at undslippe prædatorer såsom sæler.

Det kan derfor være relevant at se på, om de to grupper af fisk opfører sig på samme måde under deres dyk, eller om overleverne eksempelvis er i stand til at dykke dybere og hurtigere. Her viser det sig faktisk, at de to grupper fisk dykker til samme dybder og dykker med samme hastighed når de vender halefinnen i vejret for at søge efter føde.

Dette har jeg plottet på de to figurer nedenfor, hvor man kan se, at både den gennemsnitligt opnåede maksdybde på hvert dyk samt den vertikale hastighed som fiskene indleder dykkene med er identisk. Igen er den mørke linje middelværdien for overleverne og den lyse er middelværdien for de døde fisk mens de grå områder er standardafvigelsen.

Et jagtdyk synes med andre ord at være et jagtdyk uanset om en fisk tilhører gruppen af overlevende eller døde fisk, mens fiskenes fysiske tilstand synes at have en indflydelse på den strategi fiskene anlægger i starten af den marine periode.

Hydrofonen ved mundingen af Karup Å blev tømt for data i dag, og den afslørede at hele 47/50 af de mærkede smolt har fundet vej de 31 km fra mærkningsstedet til mundingen og dermed er i fjorden eller havet.

Hydrofonen afslørede også, at to af de 34 nedgængere der trak ud i januar-marts nu er vendt tilbage til åen, og dermed er sæsonen for store fisk i åen i gang. De to fisk vejede hhv. 2,2 kg og 3,1 kg inden de trak i havet, så det er sikkert nogle herlige størrelser nu.

I DST-datasættet vendte 7/8 fisk først tilbage til vandløbene i juli og august, så forhåbentlig kommer der væsentligt flere fisk tilbage i løbet af de kommende måneder.

Hvis nogen skulle blive velsignet med en fangst af en mærket fisk, hører jeg meget gerne fra vedkommende.

Knæk og bræk!

I 2012-2015 indopererede DTU Aqua såkaldte DST’er (data storage tags) i bughulen på 125 havørreder fra syv jyske åer for at få en bedre idé om hvad fiskene svømmer rundt og laver ude i havet.

DST’erne kunne måle fiskenes temperatur og dybde og var forfærdeligt dyre, så der var en vis risiko forbundet med at sende hele 125 mærker til søs. Lignende forsøg har da hidtil også primært været forbeholdt havørredens rige fætre i canadiske og japanske studier af laks, mens det kun er helt oppe i Nordnorge at de har brugt DST’er i ørreder i nyere tid.

Nu var tiden dog kommet til den danske havørred, og der kom heldigvis nogle spændende og ganske unikke data ud af det omfattende mærkningsarbejde.

DST’er skal – som navnet antyder – returneres og aflæses lokalt for at vi kan få data ud af dem, men folk var heldigvis så flinke til at returnere fundne mærker at vi fik hele 53 stk retur som vi kunne hente data ud fra. Disse data udgør en stor del af min PhD, og jeg vil derfor præsentere nogle udpluk af dem fremover, så folk kan få et indblik i ørredernes marine adfærd.

Vi starter med det mest iøjnefaldende når man gennemgår data. Fiskene har nemlig en ganske karakteristisk dykkeadfærd gennem hele deres marine karriere. Se bare nedenstående figur, hvor adfærden for en herlig 2,5 kilos fisk fra Lilleåen er plottet (blå=dybde, rød=temperatur) fra den forlader Randers Fjord og til den vender tilbage dertil.

Læg mærke til hvordan fisken bevæger sig op og ned gennem vandsøjlen i så tætpakket et mønster at en stor del af plottet bliver blåt. Dette dykkemønster ser vi nogenlunde gengivet hos alle fiskene, og i gennemsnit dykker fiskene under en dybde på fem meter cirka 20 gange i døgnet. Mellem dykkene opholder fiskene sig ved overfladen, så på trods af de mange dyk, er ørreden forholdsvist overfladeorienteret (især først på sæsonen) og tilbringer generelt ca. 65 % af tiden på 0-3 meters dybde.

Dette kan man se på figuren herunder, hvor de summerede opholdsdybder for otte fisk der har gennemført en hel marin periode er plottet. Som man kan se, er der en vis individuel variation, men generelt opholder fiskene sig mest over fem meters dybde når vi samler alle observationerne fra hele den marine periode.

Når fiskene dykker, varer det normalt ca. 10-20 minutter inden de er tilbage over fem meters dybde. Om sommeren kan fiskene dog periodevist opholde sig meget lang tid (dage) på dybere vand.

Normalt går fiskene forholdsvist hurtigt ned til en dybde på 10-40 meter når de dykker, men dybderekordholderen blandt de fisk vi har fået data på når ned på hele 88 meter, så der er rimelig stor variation på den parameter.

Det er desuden værd at bemærke, at dykkene ikke er ligeligt fordel i løbet af døgnet, hvilket vi kan se hvis vi zoomer lidt ind på en kurve:

Det der sker er, at fiskene dykker, holder pause og dykker igen i dagtimerne, mens de tager sig en lang slapper ved overfladen om aftenen og natten i 6-8 timer. Pausen ligger generelt fra klokken 19-03, men det tal skjuler både de individuelle forskelle og den udvikling der er i løbet af sæsonen efterhånden som dagslængden øges. Fiskene dykker nemlig mere og holder en kortere nat-pause når dagslængden øges. Det er endnu mere tydeligt hvis vi zoomer ind på en junidag i en ørreds liv i juni 2013 og iagttager dens mange ture op og ned gennem vandsøjlen og dens natlige pause:

Det interessante er, at de tidligere nævnte studier af laks i Stillehavet og Atlanterhavet finder næsten samme adfærd hos deres fisk. Dybderne på dykkene kan variere lidt, men ikke mere end at man ville have svært ved at gætte hvilke vertikale adfærdsplots der tilhørte laks eller ørreder hvis man fik dem præsenteret ved siden af hinanden uden artsangivelse.

Nu kan man så begynde at spekulere over hvad fiskene laver når de bevæger sig op og ned i vandsøjlen, og det kunne være rigtig fint med et ørredkamera eller lignende til at afsløre det. Den generelle antagelse er dog, at fiskene jaager, og her kan det være et smart træk for fisken at bevæge sig op i det varmere overfladevand mellem sine angreb. Når fisken holder pause i det lune overfladevand, bliver dens nemlig krop varmet op, så den hurtigere kan fordøje et fanget byttedyr, og derved vokse hurtigere. Samtidig får fisken fordel af sin opvarmede krop når den dykker ned på dybere vand igen, hvor den for en kort stund vil have en højere muskeltemperatur og derved reaktions- og svømmeevne end de byttedyr der opholder sig permanent dernede.

Hvorfor holder fiskene så pause om aftenen og natten? Her kan vi skele til de fine tank-eksperimenter der er lavet med forskellige laksefisk, hvor man kan konstatere at fiskene er fremragende jægere i lys – også selvom der kun er en ganske lille smule af det – mens de til gengæld er nærmest uduelige jægere når det bliver helt mørkt. Hvis man er dårlig til at jage i mørke, ville det være dumt at dykke ned på 30 meters dybde om natten medmindre man var ude på at skjule sig, og det ser ørrederne ikke ud til at være. Samtidig har havets liv en tendens til at bevæge sig op fra dybet om natten, så den jagt der måtte være mulig i det sparsomme lys om natten kan foregå uden at bevæge sig ned på dybere vand.

Hvis du vil møde en stor havørred tæt ved overfladen, ser sandsynligheden med andre ord ud til at være størst om aftenen og natten, mens man skal ramme fisken mellem dykkene for at få kontakt med den ved overfladen i dagtimerne. Der kan dog være andre ting der afholder ørrederne fra at besøge overfladen og som kan bryde den ellers så karakteristiske dykkeadfærd i perioder, hvilket jeg vil komme mere ind på i et senere indlæg.